Měníme předměty
na výjimečné dárky
Chci nabídku

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Pro prodej zboží a služeb společnosti Sketch reklama s.r.o., Praha

 

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pokud nebyly dohodnuty podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní podmínky vydané v souladu s dotčenými ustanoveními zákona FZ ČSFR č.j. 511/1991 Sb. Obchodního zákoníku v platném znění (dále také jako „PODMÍNKY“) smluvní vztahy vznikající mezi společností Sketch reklama s. r. o., sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha, IČO: 041 037 26, která je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu Praha, spisová značka C 242440, jako prodávajícím a kupujícím, který je podnikatelem (fyz podnikatel nebo právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost nebo orgán subjektům veřejného práva, pokud se týkají zajišťování veřejných potřeb nebo vlastního provozu, uvedeným a podepsaným na tiskopise prodávajícího „kupní smlouva" (dále jako „kupní smlouva“). Tyto PODMÍNKY se nevztahují pro obchodní partnery prodávajícího , s nimiž uzavřel prodávající roční rámcovou smlouvu.

1.2 PODMÍNKY jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a vystavením a podepsáním kupní smlouvy kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito podmínkami.

 1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů (dále jako „zboží“) bez potisku nebo s potiskem, objednaných kupujícím v kupní smlouvě v jejím platném znění.

 1. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1 Cena uvedená u každého zboží bez ohledu na to, zda je bez potisku nebo s potiskem a v ceníku potisku nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána jiná cena nebo pokud není v průběhu kalendářního roku upravena samostatně vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a platnou kupní cenu potisku pro vyhotovení závazného návrhu kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a podmínkami dle ceníku platného ke dni vyhotovení závazného návrhu kupní smlouvy.

3.2 Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží dle požadavků kupujícího.

3.3 Cena zboží nezahrnuje náklady na balení zboží a dopravu zboží, které jsou účtovány samostatně (ceny balného a dopravy jsou účtovány dle aktuálního ceníku společnosti Česká pošta, a. s.) (https://www.posta.cz/sluzby/balik) nebo kurýrní společnosti např. UPS (https://www.ups.com/cs/cs/shipping/zones-and-rates.page?)) a jiné doručovatelské společnosti (autodopravci), jejichž služby zprostředkovává prodávající.

3.4 Cena zboží, pro jehož funkcionalitu jsou nezbytné baterie, nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak).

3.5 K ceně potisku se připočítávají položky nad rámec základní ceny uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

3.6 Cena zboží je navýšena o tzv. tzv. manipulační poplatek 900 Kč při objednávkách do hodnoty 1.200 Kč (sumy jsou uváděny bez DPH).

3.7 Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek – kupních smluv, tyto slevy:

a.) množstevní sleva z ceny zboží bez DPH:

Výška objednávky Dárek pro Vás osobně alebo zľava pre Vašu firmu
0 - 7 800 CZK 0 CZK 0%
7 800 - 18 200 CZK 520 CZK 2%
18 200 - 26 000 CZK 1 040 CZK 3%
26 000 - 39 000 CZK 1 560 CZK 4%
39 000 - 65 000 CZK 2 600 CZK 5%
65 000 - 91 000 CZK 4 680 CZK 6%
91 000 - 130 00 CZK 7 280 CZK 7%
130 000 - 169 000 CZK 10 400 CZK 8%
  1. DODACÍ LHŮTA

  4.1 Dodací lhůta, která začíná běžet od splnění poslední podmínky nezbytné pro splnění objednávky, tak jak je uvedeno v těchto podmínkách:
  a)       1 - 5 týdnů pro objednávky bez tisku
  b)       2 - 5 týdnů pro zakázky s tiskem

  4.2 Při objednávce s tiskem začíná dodací lhůta běžet dnem převzetí úplných podkladů pro tisk, pokud z těchto PODMÍNEK nevyplývá pozdější lhůta.

  4.3 Při objednávce, při které má být na základě požadavku kupujícího odsouhlasena předloha pro tisk, začíná dodací lhůta běžet dnem odsouhlasení předlohy, pokud z těchto PODMÍNEK nevyplývá pozdější lhůta. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne uzavření kupní smlouvy a obdržení kompletních podkladů pro tisk.

  4.4 Při dohodnuté zálohové platbě počíná dodací lhůta běžet dnem připsání úhrady zálohové částky v dohodnuté výši na účet prodávajícího, nevyplývá-li z těchto PODMÍNEK pozdější lhůta.

  4.5 Kupující se může s prodávajícím dohodnout na tzn. expresní dodací lhůtě, za kterou se kupující zavazuje uhradit zvýšenou kupní cenu stanovenou dle PODMÍNEK.

  1. DODACÍ PODMÍNKY

  5.1 Kupující po dohodě v objednávce zvolí některou z nabízených možností dopravy zboží od prodávajícího na adresu určenou kupujícím:

  1. autodoprava s dobírkou (123Kurier, s.r.o., Packeta Slovakia s. r. o., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ...)
  2. autodoprava bez dobírky (123Kurier, s.r.o., Packeta Slovakia s. r. o., GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., ...)
  3. rozvoz ke kupujícímu (prováděn prodávajícím za předem určených cenových podmínek prodávajícího)

  5.2 Místem a časem plnění předmětu kupní smlouvy je u variant:
  a) ad bod 5.1 půl. 1. a 2. PODMÍNEK místo a čas předání zboží prvnímu nezávislému autodopravci zvolenému kupujícím poště v sídle prodávajícího
  b) ad bod 5.1 půl. 3. PODMÍNEK místo předání zboží kupujícímu nebo jím zmocněné třetí osobě

  5.3 Pokud není dohodnuto jinak, zavazuje se kupující uhradit náklady na dopravu:
  a) ad bod 5.1 pol. 1. PODMÍNEK přímo autodopravci
  b) ad bod 5.1 pol. 3. PODMÍNEK prodávajícímu, samostatná položka, jejíž zaplacení si prodávající uplatní na základě daňového dokladu – faktury spolu se zbožím

  5.4 Prodávající je oprávněn plnit předmět kupní smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu kupní smlouvy přijmout a zaplatit kupní cenu za takové dílčí plnění.

  1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  6.1 Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu za zboží a služby včetně dopravního jak bylo dohodnuto, nákladů na balení, jako přirážek za služby navíc pokud byly dohodnuty a DPH.

  6.2 Kupní cena bude uhrazena způsobem na základě dohody smluvních stran, pokud podle těchto PODMÍNEK není dohodnuta jiná forma úhrady:
  1. první část kupní ceny ve výši 60 % ceny za zboží včetně dohodnutých přirážek a odpovídající DPH v zákonem stanovené výši bude splatná po potvrzení objednávky prodávajícím na základě zálohové faktury,

  2. druhá část kupní ceny ve výši 40 % ceny za zboží včetně dohodnutých přirážek a odpovídající DPH v zákonem stanovené výši a nákladů na dopravu včetně DPH bude splatná:

  a.) ve lhůtě splatnosti faktury po předání zboží,
  b.) v hotovosti při předání zboží
  c.) dobírka (autodoprava)

  6.3 Nový klient se zavazuje za první tři (3) objednávky zaplatit 100% kupní ceny způsobem dle bodu 6.2 půl. 2 písm. b.) nebo c.) těchto PODMÍNEK.

  6.5 Splatnost faktury je do 10 dnů ode dne jejího vystavení prodávajícím, faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

  6.7 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až dnem řádného zaplacení kupní ceny.

  6.8 Kupující není oprávněn započítávat jakékoli a žádné pohledávky a nároky vůči prodávajícímu, nebude-li písemně dohodnuto jinak.

     7. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  7.1 Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit, je-li kupující v prodlení s úhradou zálohové platby o více než 10 dní po lhůtě splatnosti, dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení kupní smlouvy kupujícím nebo podle platných právních předpisů.

  7.2 Odstoupení musí provést smluvní strana písemně a musí v něm být uveden důvod odstoupení. Doručením odstoupení do kupní smlouvy druhé smluvní straně, se tato od počátku zrušuje.

  7.3 V případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy (s výjimkou odstoupení dle bodu  7.5 PODMÍNEK) se tento zavazuje uhradit prodávajícímu náklady vynaložené prodávajícím na objednávku kupujícího paušálně vyčíslené v hodnotě 50% z dohodnuté kupní ceny dodávky, a to nejpozději do 10 dnů po zrušení kupní smlouvy.

  7.4 V případě odstoupení prodávajícího od kupní smlouvy z důvodu hrubého porušení této smlouvy kupujícím se tento zavazuje vrátit prodávajícímu veškeré odebrané a přitom neuhrazené zboží a dále uhradit ve prospěch prodávajícího storno poplatek ve výši 50% kupní ceny zboží.

  7.5 Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci, nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě požadované kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat formou oznámení v dodacím listu, nebo faktuře částečného plnění dodávky o náhradním prodlouženém termínu plnění, nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu škody (okolnosti vylučující odpovědnost). Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (i prostřednictvím emailu) a to ve lhůtě vyznačené na oznámení prodávajícího. Pokud kupující nesdělí prodávajícímu souhlas s náhradním plněním, považuje se to za odstoupení kupujícího od kupní smlouvy a prodávající touto již není vázán, ostatní nároky smluvních stran tím nejsou dotčeny.

     8. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

  8.1 Dohodne-li kupující v kupní smlouvě potisk zboží a je mu vypracován grafický náhled a kupující tento náhled odsouhlasí písemnou nebo elektronickou formou, objednávka kupujícího je závazná a kupující bere na vědomí, že není oprávněn žádat bezúplatnou opravu, tím není dotčena odpovědnost za vady zboží., za které odpovídá prodávající.

  8.2 Okamžikem převzetí zboží kupujícím, nebo jeho předáním jím zvolenému autodopravci přechází odpovědnost za zboží, jeho ztrátu, poškození, nebo zničení z prodávajícího na kupujícího.

  8.3 Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení §422 a násl. Obchodního zákoníku.

  8.4 Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději při předání zboží a závady, které nejsou zjevné nejpozději do 48 měsíců. Po marném uplynutí uvedené lhůty nárok z odpovědnosti za vady kupujícího zaniká.

  8.5 Prodávající je povinen uznány odstranitelné vady odstranit, poskytnutím náhradního plnění, dobropisem, nebo jiným vhodným způsobem nejpozději do 30 dnů po uplatnění reklamace, byla-li uplatněna řádně a včas. Způsob vyřízení reklamace stanoví prodávající.

  8.6 Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy.

     9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  9.1 V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit Obchodním zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místní příslušný soud.

  9.2 Upozornění: Zboží uvedené v tomto katalogu je určeno výhradně pro reklamní a propagační účely.