Všeobecné obchodní podmínky

Pro prodej zboží a služeb společnosti SKETCH s.r.o., Bratislava

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Pokud nebyly dohodnuté podmínky jiné, upravují tyto všeobecné dodací podmínky vydané v souladu s ustanovením obchodního zákoníku (dále jen PODMÍNKY) smluvní vztahy vznikající mezi společností SKETCH sro, Ružomberské 6, Bratislava, IČO: 35 877 529 jako prodávajícím a kupujícím uvedeným a podepsaným na tiskopise prodávajícího "kupní smlouva" (dále jen smlouva), přičemž tyto PODMÍNKY neplatí pro daelerov, se kterými je sepsána platná celoroční rámcová smlouva.

1.2 PODMÍNKY jsou nedílnou součástí smlouvy a vystavením a podepsáním smlouvy kupující potvrzuje bez výhrad svůj souhlas s těmito podmínkami.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1 Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez potisku nebo s potiskem (dále jen "zboží"), závazně objednaných kupujícím v kupní smlouvě včetně všech jejích příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)

3.1 Cena uvedená u každého zboží a v ceníku potisku nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána jiná cena, nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku ke katalogu se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a event. podmínkami zavedenými v ceníku platném ke dni sepsání smlouvy.

3.2 Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke kupujícímu.

3.3 Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží a dovoz zboží, které budou účtovány na faktuře zvlášť (ceny jsou účtovány podle aktuálního ceníku České pošty, případně kurýrní společnosti UPS nebo GLS).

3.4 Cena zboží napájeného bateriemi nezahrnuje cenu baterií (pokud v katalogu není uvedeno jinak) a je nutné je objednat zvlášť.

3.5 K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

3.6 K ceně zboží účtujeme manipulační poplatek 900 Kč při objedávky do hodnoty 1.200 Kč (částky jsou uváděny bez DPH).

3.7 Prodávající poskytuje, v rámci jednotlivých objednávek - kupních smluv, tyto slevy:

a.) množstevní rabat z ceny zboží bez DPH:

{Tabulka-slev}

4. DODACÍ LHŮTA

4.1 Podle stavu skladových zásob je dodací lhůta:
a) 1 - 5 týdnů pro zakázky bez tisku
b) 2 - 5 týdnů pro zakázky s tiskem

4.2 Při zakázce s tiskem začíná dodací lhůta běžet dnem převzetí úplných podkladů pro tisk.

4.3 Při požadavku na odsouhlasení předlohy pro tisk počíná dodací lhůta běžet dnem odsouhlasení předlohy. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne sepsání smlouvy a obdržení kompletních podkladů pro tisk.

4.4 Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta běžet dnem připsání úhrady zálohové částky v dohodnuté výši na účet prodávajícího.
4.5 Kupující může s prodávajícím dohodnout expresní dodací lhůtu. V tomto případě pak kupující uhradí expresní přirážku ve výši dle čl. 3.5 PODMÍNEK.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z variant způsobu dodání zboží:

1. osobní převzetí v Bratislavě
2. autodoprava s dobírkou (GLS, UPS ...)
3. autodoprava bez dobírky (GLS, UPS ...)
4. pošta s dobírkou (pouze po odsouhlasení prodávajícím)
5. pošta bez dobírky (pouze po odsouhlasení prodávajícím)

5.2 Místem a časem plnění předmětu smlouvy je u variant:
a) 1 sídlo vzorkovny (pobočky)
b) 2 až 5 místo a čas předání zboží prvnímu nezávislému autodopravci nebo poště v sídle prodávajícího

5.3 Pokud není sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant osdt.5.1. takto:
a) 2 až 5 přímo autodopravci

5.4 Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i event. přirážek a DPH.

6.2 Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto variant způsobu úhrad:
a.) faktura po dodání zboží
b.) v hotovosti při předání zboží
c.) dobírka (autodoprava, pošta)


6.3 Pokud se jedná o nového klienta při prvních třech odběrech je možná platba pouze podle varianty B a C bodu 6.2.

6.4 Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem převzetí zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.

6.5 Splatnost faktury je do 10 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání fakturované částky na účet prodávajícího.

6.6 Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.7 Kupující nabývá vlastnické právo na zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch prodávajícího